Wij verdiepen ons voortdurend in de actuele wet- en regelgeving, waardoor we deze altijd direct kunnen toepassen.

Hendrik Jan van Dijk, Consultant

Kennisbijeenkomst add-on Geneesmiddelen 2017

Kennisbijeenkomst add-on Geneesmiddelen 2017

In het jaar 2016 staan in het kader van de DBC-systematiek en –regelgeving een aantal zaken centraal: het controleprotocol 2015 en de nieuwe declaratiestandaard add-on Geneesmiddelen 2017. Beide onderwerpen vragen nogal wat van de interne capaciteit van een zorgadministratie en/of Finance & Control afdeling. Ziekenhuizen kunnen wat dat betreft een beetje meewind gebruiken. Daarom geven we als consultancybureau het werkveld graag een duwtje in de rug en delen we kennis en ervaring op een open en transparante manier. Dit is de insteek van onze kennisbijeenkomsten.


Incasseren of innoveren?

Op 10 maart zijn we in het Innovation Centre van het Meander MC met verschillende ziekenhuizen samengekomen om met elkaar te bespreken hoe een project rondom de ‘dure’ geneesmiddelen nu het beste kan worden vormgegeven. De keuze voor een overleg in het Innovation Centre was niet geheel toevallig. Een centrale vraag die steeds vaker naar boven komt is: “Zijn we als ziekenhuizen aan het incasseren (reactief) of zijn we aan het innoveren (proactief)?” Het mag geen verrassing zijn dat de meeste vooral incasseren en reactief meebewegen met de veranderende eisen aan kwaliteit en standaarden.

Nog geen rust in de regels

Om te beginnen stellen we vast dat we van ‘rust in de regels’ op dit moment nog weinig merken. Het nieuwe stokpaardje van VWS, de dure geneesmiddelen, vraagt op veel fronten de aandacht en het merendeel van de invloeden liggen buiten de muren van het ziekenhuis. Naast de technische uitdagingen die een nieuwe declaratiestandaard met zich meebrengt, vraagt ook het organisatorische aspect veel aandacht. Er moet immers ingegrepen worden in meerdere schakels in de registratieketen.


Actie of afwachten?


We stellen ook vast dat veel partijen inmiddels in beweging zijn, maar dat er nog weinig zicht is op wanneer er concrete aanknopingspunten voor de ziekenhuizen komen. Vektis is druk bezig met de nieuwe declaratieberichten, maar heeft daar ook de NZa voor nodig. Apothekerssystemen voelen langzaam meer urgentie, maar maken nog geen haast. De ZIS-leveranciers willen leveren, maar vermoedelijk kunnen we pas rond het najaar rekenen op de eerste acceptatieversies. Binnen de ziekenhuiswereld geldt dat de groep ‘early adopters’ klein is. De meeste ziekenhuizen vormen toch de ‘late majority’ en wachten op concretere ontwikkelingen.


Aanspreekpunt


Inmiddels is landelijk coördinator Pieter Hooftman aangesteld om de uitrol te begeleiden vanuit VWS en de NVZ/NFU. Hij zal als aanspreekpunt en ‘linking pin’ fungeren tussen alle leveranciers en veldpartijen. Ondertussen zullen ook alle individuele ziekenhuizen aan de slag moeten, omdat elke ziekenhuis zijn eigen smaken en kleuren kent. Zelfs bij het gebruik van hetzelfde ZIS, kunnen er wezenlijke verschillen in de ICT-inrichting zitten.


In één keer perfect?


Voor een projectmatige aanpak adviseren we het volgende: heb naast de technische inrichting ook oog voor de organisatorische inrichting. Het beleggen van de juiste activiteiten op de juiste plek is cruciaal, net als draagvlak en bereidheid bij de verschillende stakeholders en goede communicatie over de impact op werkwijze en declaratie. Het hoeft niet in één keer perfect. Deze transitie is de opmaat naar het volledig uniformeren van geneesmiddeleninkoop. Met als doel de onderhandelingsmacht van de afnemers (ziekenhuizen) te vergroten. Een ander groot belang, het terugdringen van de kosten per capita, zal ook verder vormkrijgen met o.a. deze wijziging. Uniformering leidt immers ook tot betere data-analyse en dus ook benchmarking (waarmee de macht van de toezichthouder NZa en de inkoper ZN toeneemt).


Continue verbeteren


De boodschap is vooral: het invoeren van alle wijzigingen is slechts stap 1. De hervorming van werkproces en organisatie zullen daarop moeten volgen. Hoe eerder u investeert in een platform voor constructieve samenwerking tussen apotheek, F&C en MSB, hoe eerder en hoe duurzamer u het project vorm kunt geven.
Vossius zal waar zij kan zoveel mogelijk samenwerken met alle landelijke initiatieven, zo ook met de landelijk coördinator. Onze presentaties zullen we dan ook delen met de rest van het veld, en ook denken we mee met leveranciers. Zo komen we gezamenlijk telkens een stapje verder.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?